Аттестация педагогических работников

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрық

Приказ «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки»

Құрметті әріптестер!
2022 жылдың 11 сәуірінен бастап педагогтердің ұлттық біліктілік тестілеуі басталғанын хабарлаймыз.
Тестілеуден өту ережесін бұзған жағдайда педагогке 5 жыл (білім беру ұйымдарының басшылары – үш жыл) мерзімге дейін аттестаттаудан өтуге рұқсат берілмейтінін естеріңізге саламыз.
Сонымен қатар, педагогтің біліктілік санаты «педагог» біліктілік санатына дейін (басшы – «білім беру ұйымының басшысы» біліктілік санатына дейін) төмендетіледі(ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы, өзгерістер мен толықтыруларымен 12.11.2021 ж. № 561бұйрығы).
Тыйым салынады:
 аудиторияны кезекшінің рұқсатынсыз және сүйемелдеуінсіз қалдыруға;
 бір-бірімен сөйлесуге;
 бір жерден екінші жерге көшуге;
 материалдармен алмасуға, материалдарды аудиториядан шығаруға;
 аудиторияға (оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, цифрлық смарт- жабдықтар (ұялы телефон) әкелуге және пайдалануға.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что с 11 апреля 2022 года началось Национальное квалификационное тестирование педагогов.
Напоминаем, что при нарушении правил прохождения тестирования педагог не допускается к прохождению аттестации сроком на 5 лет (руководители организации образования – на три года). Имеющаяся квалификационная категория педагога снижается до квалификационной категории «педагог» (руководителя — до квалификационной категории «руководитель организации образования») (Приказ МОН РК от 27 января 2016 года № 83 с изменениями и дополнениями №561 от 12 ноября 2021года)
Запрещается:
 выходить из аудитории без разрешения и сопровождения дежурного;
 разговаривать друг с другом,
 пересаживаться с места на место,
 обмениваться материалами, выносить материалы из аудитории,
 заносить в аудиторию и использовать предметы (учебники и методическую литературу, цифровую смарт-аппаратуру (сотовый телефон).
Яндекс.Метрика